Dipsy

Cirkulačné čerpadlá

Systém voľných častí

Sledovanie vlhkosti

MeVit - meranie analógových signálov

Manipulátor MAPP-400

Delenie materiálov

Riadenie tepelných kotlov

MS_GPK

Dipsy

Produkty

Psychodiagnostický systém DIPSY

Psychodiagnostický systém DIPSY predstavuje ucelené riešenie psychologického výberu a preventívnej psychologickej kontroly personálu pracujúceho v odvetviach, kde je potrebná, či nutná kontrola psychologickej spôsobilosti personálu a pomáha eliminovať resp. znižovať zlyhanie ľudského činiteľa v prevádzke. DIPSY zjednodušuje a zefektívňuje prácu psychológa pri vstupnom, periodickom a mimoriadnom psychologickom vyšetrení pracovníkov.

Technické riešenie

DIPSY je realizovaný ako komplexný systém na technickú podporu odbornej činnosti psychológa. Jednotlivé pracovné miesta respondentov, pracovisko psychológa, laborantov ako aj pracovisko s centrálnou bázou údajov sú riešené na báze osobných počítačov, prepojených lokálnou počítačovou sieťou. Súčasťou systému je aj ergonomicky vhodný nábytok pre pracovné stanice probantov.

Základný operačný systém psychodiagnostického systému DIPSY, jeho všetkých pracovných staníc je viacúlohový operačný systém OS/2. Viacúlohové prostredie OS/2 umožňuje pracovnej stanici optimálne rozložiť činnosť medzi hlavnou úlohou pracujúcou v popredí a komunikačnými úlohami pracujúcimi na pozadí, ktoré zabezpečujú údajový prenos medzi pracovnou stanicou a centrálnou bázou údajov.

Pracovné stanice psychodiagnostického systému DIPSY sú rozdelené do logických funkčných celkov:
 • pracovné miesto probanta pre vstupné a periodické psychologické vyšetrenia
 • centrálne riadiaco - vyhodnocovacie pracovisko psychológa
 • administratívne pracovisko laboranta
 • centrálne archívno - databázové pracovisko so spoločnou databázou potrebnou pre správnu činnosť jednotlivých pracovných staníc.

Server

Psychodiagnostický systém DIPSY potrebuje pre svoju správnu činnosť centrálnu databázou údajov. Databáza obsahuje nevyhnutné údaje o konfigurácii systému, o všetkých subtestoch, testoch, testovacích sedeniach, probantoch, o spôsoboch a metódach vyhodnotenia, atď. Túto funkciu zabezpečuje databázový server systému. Databázové prostredie je realizované prostredníctvom databázového systému firmy GUPTA. S ostatnými pracovnými stanicami je spojený prostredníctvom lokálnej počítačovej siete. Server slúži aj na ukladanie priebežných archívov pracovných databáz. Databázový server je realizovaný prostredníctvom osobného počítača DiP AP4-X v zostave (orientačne):
 • MB pre procesor Intel / AMD s FSB 800 MHz s 2xSATA, LAN10/100
 • CPU Intel / AMD 3.0 GHz/FSB 800 MHz
 • 2 GB DDRAM, PC3200, CL2
 • 2 x 250GB HD s rozhraním SATA, FD, CD-RW/DVD
 • grafická karta VGA
 • 17" monitor LCD
 • KB, myš
 • záložný zdroj napájania.

Pracovná stanica probanta pre vstupné vyšetrenia

Pracovná stanica je určená na vykonávanie sady testov (testovacia batéria - sedenie ), ktorú vytvoril psychológ pre konkrétneho probanta. Probant ovláda pracovnú stanicu prostredníctvom svetelného pera podobne ako formou "tuška - papier". Z toho dôvodu je pracovná stanica ergonometricky prispôsobená. Monitor sa nachádza v rovine stola a je naklonený pod 45 stupňovým uhlom. Pracovná stanice probanta je realizovaná osobným počítačom DiP AP4-L v zostave:
 • MB pre procesor Intel / AMD s FSB 800 MHz s 2xSATA, LAN10/100
 • CPU Intel / AMD 2.6 GHz/FSB 800 MHz
 • 1 GB DDRAM, PC3200, CL2
 • 250GB HD s rozhraním SATA, FD
 • grafická karta VGA
 • KB, svetelné pero firmy FTG s PCI interfejsom
 • 17" monitor CRT
 • záložný zdroj napájania (option)

Pracovná stanica psychológa

Pracovná stanica psychológa je určená na vyhodnocovanie výsledkov realizovaných testovacích sedení, prezeranie skôr realizovaných a vyhodnotených sedení probantov, realizovanie autorských procesov pri vytváraní nových testov a testovacích batérií, monitorovanie priebehu sedenia na jednotlivých pracovných staniciach počas vyšetrovania, archivovanie pracovných databáz na archívne média. Na pracovnej stanici psychológa je možné vykonať testovacie sedenie ako na pracovnej stanici probanta pre vstupné vyšetrenia. Pracovná stanice psychológa je realizovaná osobným počítačom počítačom DiP AP4-X v zostave:
 • MB pre procesor Intel / AMD s FSB 800 MHz s 2xSATA, LAN10/100
 • CPU Intel / AMD 3.0 GHz/FSB 800 MHz
 • 2 GB DDRAM, PC3200, CL2
 • 2 x 250GB HD s rozhraním SATA, FD
 • grafická karta VGA
 • KB, svetelné pero firmy FTG s PCI interfejsom
 • 17" monitor LCD
 • záložný zdroj napájania (option)

Pracovná stanica laboranta

Pracovná stanica laboranta je určená na administratívno-organizačné činnosti spojené s objednávaním probantov na vyšetrenia, s tlačením protokolov o absolvovaných vyšetreniach, s tlačením výsledkov testov a záverečných hodnotení. Pracovná stanice laboranta je realizovaná osobným počítačom DiP AP4-X v zostave:
 • MB pre procesor Intel / AMD s FSB 800 MHz s 2xSATA, LAN10/100
 • CPU Intel / AMD 3.0 GHz/FSB 800 MHz
 • 2 GB DDRAM, PC3200, CL2
 • 2 x 250GB HD s rozhraním SATA, FD
 • grafická karta VGA
 • KB, myš
 • 17" monitor LCD
 • HP LaserJet
 • záložný zdroj napájania (option)
Pracovná stanica laboranta môže v sebe integrovať aj pracovnú stanicu psychológa. V tom prípade sa táto stanica nedá použiť na vstupné vyšetrenia. V prípade potreby pracovná stanica laboranta môže zdieľať spoločné pracovisko so serverom. Obe stanice sú cez údajový prepínač pripojené na jeden monitor, klávesnicu a myš. Po spustení servera sa pracovisko prepne na stanicu laboranta.


Režimy práce systému DIPSY

Systém DIPSY pracuje v nasledujúcich režimoch práce:
 • riadiaci režim
 • testovací režim
 • administratívno archivačný režim

Riadiaci režim

Riadiaci režim práce má najvyššiu prioritu, je určený psychológovi (správcovi) a umožňuje mu vykonávať nasledujúce činnosti:
 • Činnosti súvisiace s autorskými procesmi, t.j. vytváranie nových, oprava, kopírovanie, výmaz a prehľadávanie nasledujúcich súborov:
  • súbory a parametre testových batérií, testov, subtestov, diagnostických skupín, testových otázok, noriem, prevodových tabuliek. Tento režim práce zabezpečuje EDITOR TESTOV.
  • súbory a parametre probantov, skupín a typov funkcií, typov organizácií, periodicity, typy vyhodnotení. Tento režim práce zabezpečuje PERONALISTIKA.
 • Funkcia monitorovania spočíva v grafickom zobrazení postupu v testovaní z jednotlivých pracovných miest, v hlásení problému z pracovného miesta respondenta, vo vyslaní spätnej správy respondentovi, v grafickom zobrazení stavu ostatných pracovných staníc napojených na systém DIPSY.
 • Činnosti vyplývajúce z funkcie správcu systému, t.j. správa siete, prístupové práva, konfigurácia systému, konzistencia dátových súborov, vytváranie záložných súborov a pod.

Testovací režim

Testovací režim umožňuje plniť hlavné poslanie systému DIPSY a to priame testovanie probanta na pracovnej stanici. To znamená:
 • Priradenie testovej batérie probantovi. Zabezpečuje to PERONALISTIKA.
 • Testovanie, t.j. spustenie a časové riadenie referenčnej testovej batérie. Tento režim práce zabezpečuje VIEWER.

Administratívno archivačný režim

Administratívno archivačný režim práce umožňuje plniť nasledujúce funkcie:
 • Funkcia vyhodnotenia probanta. Tá spočíva v spracovaní a v kontrole výsledkov probanta v jednotlivých testoch, formulovanie celkového záveru. Tento režim práce zabezpečuje PERONALISTIKA.
 • Funkcia výstupné zostavy spočíva v prezentácií na monitore a v tlači výstupných zostáv
  • protokolov o výsledku testovania probanta, zoznamu probantov. Túto časť režimu práce zabezpečuje PERONALISTIKA.
  • zostavy testových batérií, testov, otázok. Túto časť režimu práce zabezpečuje EDITOR TESTOV.Základný popis súborov v systéme DIPSY

V autorskom režime práce systém DIPSY sú spracované súbory, ktoré sú súčasťou štandardnej prevádzky systému. Majú presne definovaný obsah, štruktúru, parametre a konvenciu (t.j. spôsob označenia). Akákoľvek ich zmena, bez konzultácií s autorom môže viesť k zmene parametrov testovania a v konečnom dôsledku k zmene hodnotenia výkonu probanta.

Vymedzenie parametrov pre súbory probantov
 • Typy organizácii ( vzor )
  • P1 Prevádzka 1 pracovníci spadajúci pod prevádzku 1
  • P2 Prevádzka 2 pracovníci spadajúci pod prevádzku 2
  • IO Iná organizácia pracovníci iných organizácií
   ďalšie skupiny je možné vytvárať v časti PERSONALISTIKA v systéme DIPSY
 • Typy skupín funkcií a funkcií ( resp. klinické diagnostické skupiny klientov )
  • MA manipulanti
  • M1 manipulant rozvodní I.
  • M2 manipulant rozvodní II.
  • PÚ požiarnici
  • VPÚ veliteľ požiarneho útvaru
  • T technik požiarneho útvaru
  • HT hasič technik
  • VC vodiči
  • VCV vodič
  • EX experiment (táto skupina je experimentálna v DIPSY)
  • PB pokusný probant
   ďalšie skupiny a funkcie je možné vytvárať v časti PERSONALISTIKA v systéme DIPSY
 • Probanti
  sú všetci pracovníci, ktorí podliehajú overovaniu psychickej spôsobilosti a je ich možné priradiť k niektorej organizácií alebo skupine funkcií.

Typy psychologických vyšetrení, periodicitu a typy hodnotení
 • Typy vyšetrení
  • V vstupné - vstupné psychologické vyšetrenie vrátane vstupov
  • P periodické - periodické vyšetrenie vrátane vstupov
   periodicita je diferencovaná pre jednotlivé skupiny
   • 1 x za 12 mesiacov
   • 1 x za 24 mesiacov
   • 1 x za 36 mesiacov
   • 1 x za 60 mesiacov
  • M mimoriadne mimoriadne psychologické vyšetrenie
   individuálne podľa potreby
   • opakované
   • expertízne
   • klinické
 • Typy hodnotení
   celkový záver psychologického hodnotenia
  • S spôsobilý
  • SV spôsobilý s výhradami
  • AN aktuálne nespôsobilý
  • N nespôsobilý
  • S1 I . stupeň
  • S2 II . stupeň
  • S3 III .stupeň
  • S4 IV. stupeň
  • S5 V . stupeň
  • DO doporučujem
  • ND nedoporučujem

  Súbory testových batérií a testov
 • Typy testových batérií ( vzor ) Systém DIPSY umožňuje pre jednotlivé skupiny vytvoriť testové batérie zo súboru existujúcich testov.
 • Rozsah testov:
   všetky uvedené testy boli spracované v súlade s odpovedajúcim príručkami testov
  • IST forma A
  • IST forma B
  • IST70
  • RAVEN
  • APM I
  • APM II
  • GMA A
  • GMA N
  • GMA V
  • ČO
  • BoPr
  • MMPI M 100
  • MMPI Ž 100
  • MMPI M 560
  • MMPI Ž 560
  • SPIDO
  • IHAVES
  • CATTELL16PF forma A
  • EPQ-R Eysenck
  • EVI Eysenck
  • DOPEN Eysenck
  • ICL Leary
  • S-D- podľa požiadaviek
  • B.F.B
  • W-M
  • BDI
  • SUPOS 8
  • ÚVODB/V
  • ÚVODB/P
  • ZÁVER B
  • TKB forma A,B,C
  • Test Pamäti
  • Test Depresívnych Stavov
  • Test Sociálneho Správania
  • Test Pozornosti
  • NQS-MB Záťažový Test Regulácie Kognitývnych Procesov
  Rozvoj systému DIPSY

  Systém DIPSY možno postupne dopĺňať o ďalšie pracovné stanice probantov, doplnením existujúcich technických a programových prostriedkov (pracovné miesto, počítač, programy).

  Programové vybavenie systém DIPSY je do značnej miery otvorené a umožňuje dopĺňať systém o ďalšie autorské psychologické testy. Na ich realizáciu je potrebný popis testu, spôsob prezentácie a metodika vyhodnocovania. Dopĺňanie nových testov sa realizuje na základe Zmluvy o dielo.

  Psychodiagnostický systém DIPSY je možné dopĺňať aj o špeciálne technické prostriedky na základe špecifikácie objednávateľa.